Omavalvontasuunnitelma

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta annetun lain 27 §:n mukainen palveluntuottajan omavalvontasuunnitelma

Tätä suunnitelmaa on päivitetty viimeksi 18.1.2024

Yritys, jolle tämä omavalvontasuunnitelma kuuluu:

Fysikaalinen Hoitopaikka Paavola Oy

y-tunnus: 0923830-6

osoite: Laaksokatu 17

15140 Lahti

Palveluyksikkö ja palvelupiste, jota tämä suunnitelma koskee:

Palveluyksikkö: Fysikaalinen Hoitopaikka Paavola Oy
Tähän palveluyksikköön kuuluu palvelupiste, jossa palvelua annetaan:

 • Palvelupiste 1: Fysikaalisen Hoitopaikka Paavola Oy:n fysio -ja allas, sekä toimintaterapiapalvelut Lahden kaupungissa osoitteessa Laaksokatu 17, 15140 Lahti
 • sekä koti- ja muut asiakaskäynnit näiden kuntien alueella:

Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Asikkala, Hartola, Heinola, Padasjoki, Sysmä

  Yrityksen käyttämät alihankkijat, jotka tämä suunnitelma käsittää:

  Marjaana Häyrinen, reknro 25106229138

  y-tunnus: 3090031-7

  osoite: Laaksokatu 17, 15140 Lahti

  Iida Laitinen, reknro 50606943194

  y-tunnus: 2960888-8

  osoite: Laaksokatu 17, 15140 Lahti

  Antero Mikkola, reknro 60003244385, vain kela asiakkaat

  y-tunnus: 1495743-6

  osoite: Laaksokatu 17,15140 Lahti

  Palvelut ja niiden vastuuhenkilöt, jotka tämä suunnitelma käsittää:

  Fysioterapia, vastuuhenkilö Assi Vuorinen, ft, reknro 6000304621,

  Laaksokatu 17, 15140 Lahti

  Toimintaterapia, vastuuhenkilö Anneli Huhtala, ft, reknro 60002197485,

  Laaksokatu 17, 15140 Lahti

  • Omavalvonnan toteuttaminen palveluyksikössä

  Tällä omavalvontasuunnitelmalla valvotaan yllä kerrotun palveluyksikön toiminta ja palveluyksikössä käytettyjen alihankkijoiden toiminnan laatua ja asianmukaisuutta sekä asiakas- ja potilasturvallisuutta. Velvollisuus laatia omavalvontasuunnitelma perustuu sote-valvontalain 27 §:n. Mikäli palveluntuottajalla on kaksi tai useampia palveluyksiköitä, on palveluntuottajan laadittava lisäksi omavalvontaohjelma.

  Omavalvontasuunnitelman tarkoitus

  Omavalvontasuunnitelman tarkoituksena on keskittyä erityisesti riskien tunnistamiseen ja riskien ennalta ehkäisyyn konkreettisin omavalvontasuunnitelmaan kirjattavin keinoin. Omavalvontasuunnitelma ei ole strateginen asiakirja, vaan käytännön hoito- ja kuntoutustyön apuväline, jota päivitetään tarpeen mukaisesti ja säännöllisesti, vähintään neljän kuukauden välein.

  Tämä omavalvontasuunnitelma koskee yllä kerrottua palveluyksikköä.

  Tällä omavalvontasuunnitelmalla varmistetaan yllä kuvatun palveluyksikön päivittäisen toiminnan laatu, asianmukaisuus ja turvallisuus sekä asiakas- ja potilastyöhön osallistuvan henkilöstön riittävyyden seuranta. 


  Toiminnan laadun takaamiseksi tehtävät pääasialliset toimenpiteet

  • Henkilöstö perehdytetään ja täydennyskoulutetaan erillisen täydennyskoulutus- ja henkilöstösuunnitelman mukaisesti
  • Asiakkaille sovitaan vastuuterapeutit ja tarvittaessa myös vastuuterapeuttien varahenkilöt
  • Soveltuvin osin asiakaan terapiavastuu voidaan osoittaa myös terapeuttiparille tai moniammatilliselle ryhmälle

  Yrityksen arvot ja toimintaperiaatteet

  • Fysikaalinen Hoitopaikka Paavola Oy arvot ovat ammatillisuus, asiakaslähtöisyys sekä asiakastyytyväisyys noudattaen fysio- ja toimintaterapeuttiliittojen eettisiä periaatteita
  • Palvelu perustuu hyvään kuntoutuskäytäntöön. Toimipaikassa toimivien terapeuttien työnjaossa huomioidaan kunkin vahvuus- ja osaamisalueet, joita vahvistetaan koulutuksen ja työnohjauksen keinoin, perustana moniammatillinen yhteistyö asiakkaan hyväksi.

  Palveluyksikön toiminta-ajatus ja perustehtävät

  • Palveluyksikkö tarjoaa fysio/allas/toimintaterapiapalveluita Päijät-Hämeen hyvinvointialueella vastaanotto- ja koti/päiväkoti/koulukäynteinä tai muussa toimintaympäristössä.
  • Toimintamme tavoitteena on asiakas, joka kykenee toimimaan elinympäristössään ja selviytymään jokapäiväisestä elämästään optimaalisen liikkumis- ja toimintakyvyn avulla kantaen vastuuta parhaan kykynsä mukaan tilanteensa hallinnasta. Terapia lähtee asiakkaan tarpeista, toiveista ja asiakkaan resurssien vahvistamisesta.
  • Terapiapalveluiden laatua seurataan asianmukaisten mittauksien ja asiakkailta saadun palautteen avulla.

  Kuvaus toimenpiteistä, joilla kukin terapiapalveluista vastaava johtaja huolehtii tämän suunnitelman toteutumisesta

  • Vastaavat johtajat, Anneli Huhtala ja Assi Vuorinen, on henkilöstön tavoitettavissa ongelmatilanteita varten.
  • Vastaava johtaja seuraa kysymällä yrityksen henkilöstön terapiasuunnitelmien toteutumisesta sekä mahdollisista haasteista tai vaaratilanteista terapiasuunnitelmien toteutumisessa. Henkilöstölle kerrotaan, mistä tukea terapiatyöhön voi saada.

  Suunnitelma henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskouluttamisesta

  • Uudelle työntekijälle on perehdytyskansio, jonka mukaan henkilökohtainen perehdytys tapahtuu.
  • Koulutussuunnitelma tehdään vuosittain kehitekeskustelun perusteella, lisäksi kuukausipalavereissa lisäarviota tarpeen vaatiessa.
  • Palveluyksikön henkilöstö

  Kuvaus yrityksen henkilöstörakenteesta ja määrästä sekä ammattikunnista. Myös palveluyksikössä työskentelevät alihankkijat ja heidän osaamisensa kuuluvat tähän.

  • Palveluyksikössä työskentelee kahden vastuuterapeutin (ammatinharjoittajat) lisäksi 4 fysioterapeutti, 2 toimintaterapeuttia, 2 hierojaa, yksi toimistosihteeri. Kaikki henkilöt työskentelevät työsuhteessa.
  • Yrityksen terapiapalveluissa hyödynnetään myös ammatinharjoittajien työpanosta: kaksi toimintaterapeuttia sekä yksi fysioterapeutti

  Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet

  Yritys rekrytoi terapiatyötä toteuttamaan ainoastaan terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Ammattihenkilön ammatinharjoittamisoikeus tarkistetaan rekrytointitilanteessa Julkiterhikki-verkkopalvelusta. Työnantajan voi rekrytoinnissa tarpeen mukaan aina tarkistaa myös työntekijän taustat mahdollisten työssä suoritettujen rikosten varalle Valviran ammattihenkilörekisteristä ammattihenkilölain 24 b §:n nojalla.

  Lasten ja iäkkäiden kanssa työskenteleviltä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä ennen rekrytointia tai viimeistään ennen koeajan päättymistä. Alle kolmen kuukauden sijaisuuksissa rikostaustaotetta ei pyydetä.

  Vammaisten parissa työskenteleviltä vaaditaan rekrytointivaiheessa rikostaustaote 1.1.2025 alkaen kun uudistettu vammaispalvelulaki tulee voimaan.

  Henkilöstön perehdytys

  Terveydenhuollosta vastaava johtaja perehdyttää oman toimialueensa uudet työntekijät potilasasiakirjojen kirjaamiseen sekä kuntoutuksen apuvälineiden sekä laitteiden ja tarvikkeiden käyttöön.

  Henkilöstön täydennyskoulutus, osaamisen ylläpito ja suoritetaan yrityksen erillisen täydennyskoulutussuunnitelman mukaisesti.

  Toimistosihteeri perehdyttää käytännön asioihin.


  Ensiapuvalmius

  Henkilöstön ensiapuvalmiuksista huolehditaan perehdyttämällä ja kouluttamalla henkilöstöä säännöllisesti erityisesti yrityksen asiakaskunnan riskit ja tarpeet huomioiden. Yrityksen toimitiloissa on käytettävissä yleisimmät tarvittavat ensiapuvälineet. Trimmikurssi 08.01.2021, laajennettu allaskoulutus 24.11.2023, Ea päivitetty 17.01.2024.

  Henkilöstön riittävyys

  Terapiatyössä henkilöstön riittävyys järjestetään tarvittaessa sisäisin sijaisuuksin sekä asiakasaikoja tarpeen mukaan uudelleen järjestelmällä, mikäli henkilöstön riittävyys on esimerkiksi sairaustapauksien johdosta puutteellinen. Kuntoutustyön osalta laissa ei ole erityisiä henkilöstön riittävyyteen liittyviä määräyksiä, mutta yritys noudattaa sille erilaisissa hankintasopimuksissa mahdollisesti asetettuja kuntoutukseen pääsyyn liittyviä määräaikoja.

  • Toimitilat ja välineet


  Kuvaus potilasturvallisuuden kannalta kriittisten tilojen suunnittelusta sekä tilojen soveltuvuudesta käyttötarkoitukseensa
  Tämän toimintayksikön omavalvontasuunnitelma kattaa seuraavat fyysisesti palvelupisteet:

  • Laaksokatu 17, 15140 Lahti Wanhan Herran hyvinvointikeskus, tiloja kahdessa kerroksessa. Katutaso esteetön, käytössä wc ja inva-wc, sauna- allasosasto jossa yksi esteetön pukuhuone, sauna ja wc-tila, kaksi tavallista pukuhuonetta, saunaa ja wc:tä. Allastilassa asiakashissi altaaseen pääsyä varten.
  • Katutasossa toimistohuone, taukotila sekä seitsemän hoitohuonetta. Toisessa kerroksessa, johon kulku hissillä tai portaat, on kunto/liikuntasali, pukuhuone ja wc, kaksi toimintaterapia huonetta. Tilat on muokattu terveydenhuollon käyttöön soveltuvaksi huomioiden tilojen ilmanvaihto, äänieristys ja siivous- ja terapiavälineiden säilytys.
  • Käytävissä turvalattiat, sähköiset ovenavauspainikkeet, tukikaiteet käytävissä.

  Tilojen esteettömyys

  Katutaso, parkkipaikat helposti saatavilla, myös invapaikat. Automaattiset ulko-ovet, väliovet painokytkimellä. Inva-wc. Hissi toiseen kerrokseen. Yrityksen toimitilat järjestetään asiakaskunnan tarpeiden edellyttämällä tavalla esteettömiksi siten, että kaikkia yrityksen asiakkaita voidaan kohtuullisesti palvella.

  Pelastussuunnitelma

  Pelastussuunnitelman laatimisesta vastaa rakennuksen tai kohteen haltija, Lahden Vanhusten Asuntosäätiö. Yrityksemme noudattaa tätä pelastussuunnitelmaa, jonka pohjalta laadittu oma pelastussuunnitelma.
  Yrityksen henkilökunta on perehdytetty pelastussuunnitelmaan suunnitelman edellyttämällä tavalla.

  Kuvaus tilojen järjestämisestä, kulunvalvonnasta sekä murto- ja palosuojauksesta

  Tilat on suojattu lukituksella ja kulunvalvonnalla. Kiinteistöhuolto tarkistaa allas-osaston ja sulkee ulko-ovet. Toimipisteissä on käytössä murtohälytyspalvelu. Paperimuotoista materiaalia, jota ei ole erikseen digitaalisesti varmennettu, säilytetään lukitussa palosuojatussa tilassa, johon ei ulkopuoliset pääse.

  Kuvaus siivous, jätehuoltoon ja ongelmajätteiden käsittelyyn liittyvistä menettelyistä

  Terapia huoneiden ylläpitosiivous päivittäin, yleiset tilat, kunto/jumppasali sekä allas- saunaosaston siivouksesta vastaa ulkopuolinen taho, Siivouspalvelu Oksman. Jätehuolto on järjestetty kunnallisen jätehuollon kautta. Akupunktioneulat, kerätään erikseen merkittyyn astiaan, toimitetaan jäteasemalle. Käytetyt hoitohygieniaan liittyvät kertakäyttövälineet hävitetään asianmukaisesti. Siivoussuunnitelma ja hygieniakäytännöt nähtävillä siivouskomeron seinällä.

  Yleinen kuvaus palveluyksikön käytössä olevista lääkinnällisistä laitteista

  Fysikaalinen Hoitopaikka Paavola laiteluettelo:

  Ultraääni 2 kpl, sähköhoitolaitteet, parafiini, lämpö/kylmähoidot, kuntosalilaitteet ja välineistö, toimintaterapiavälineistö. 

  Laiteturvallisuudesta vastaava henkilö:

  Assi Vuorinen Ft. 

  • Asiakkaiden oikeuksien toteutuminen


  Asiakkaan oikeus hyvään kohteluun ja hoitoon

  Jokaisella on oikeus tulla kohdelluksi ja kohdatuksi aina asianmukaisesti asiakkaiden taustasta tai vammasta riippumatta. Jokaisella on oikeus laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon. Jokaisen hoito on järjestettävä ja häntä on kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata sekä että hänen vakaumustaan ja hänen yksityisyyttään kunnioitetaan. Potilaan äidinkieli, hänen yksilölliset tarpeensa ja kulttuurinsa on mahdollisuuksien mukaan otettava hänen hoidossaan ja kohtelussaan huomioon.

  Potilaslain mukaiset muut oikeudet, kuten tiedonsaantioikeudet ja itsemääräämisoikeudet

  Asiakkaiden oikeuksien toteutumisessa noudatetaan potilaan asemasta ja oikeuksista annettua lakia. Potilaalla on oikeus tulla hoidetuksi yhteisymmärryksessä hänen kanssaan.

  Asiakkaan oikeus osallisuuteen

  Asiakkaalla on oikeus osallistua terapiansa suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin. Palautelaatikko asiakkaille.

  Hoitoon pääsy ilman tarpeetonta viivytystä

  Yritys palvelee asiakkaita ilman aiheetonta viivytystä. Mikäli asiakkaalle ei kyetä tarjoamaan hoitoa kohtuullisessa määräajassa, tästä kerrotaan asiakkaalle aina erikseen.

  Potilaan yksityisyyden suoja

  Asiakkuus on lain mukaan salassa pidettävä potilassalaisuuden suojaama tieto. Yrityksen asiakas- ja potilasrekisteri on salainen sekä tarpeellisin toimenpitein suojattu sekä teknisesti että organisatorisesti.

  Mahdolliset virheelliset asiakastietokirjaukset korjataan aina viipymättä riippumatta siitä, miten tieto virheellisestä merkinnästä on tullut ilmi. Potilaan yksityisyyden suojaa tai muita oikeuksia ja vapauksia vakavasti vaarantavista tietoturvaloukkauksista kerrotaan aina EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti viipymättä potilaalle itselleen tai tämän lailliselle edustajalle, kuten edunvalvojalle tai huoltajalle.

  Asiakastietoja luovutetaan eteenpäin vain lakiin perustuvasta syystä, asiakkaan erillisellä kirjallisella suostumuksella.

  Kelan kuntoutuspalveluiden ja Kelan kuntoutuspsykoterapian osalta palveluntuottaja on aina itsenäinen potilas- ja asiakastietojen rekisterinpitäjä, eikä tietoja luovuteta eteenpäin lähettävälle tai muulle taholle ilman potilaan suostumusta tai lakiin perustuvaa syytä. Kelan kuntoutuksen osalta lakiin perustuva syy voi olla kuitenkin esimerkiksi Kelan kuntoutuslakiin perustuva pyyntö saada tietoja kuntoutuksen edistymisestä.

  Palautteen kerääminen ja muistutukset

  Asiakkailta pyritään keräämään palautetta ja saatu palaute käsitellään.

  Terveydenhuollon asiakkailla on aina oikeus tehdä potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 3 luvun mukainen muistutus. Toimintayksikön on käsiteltävä muistutus asianmukaisesti ja siihen on annettava kirjallinen vastaus kohtuullisessa ajassa muistutuksen tekemisestä. Vastaus on perusteltava asian laadun edellyttämällä tavalla.

  Muistutuksen tekeminen ei rajoita asiakkaan oikeutta tehdä saamastaan palvelusta kantelua valvovalle viranomaiselle, eli aluehallintovirastolle tai Valviralle.

  Potilaan neuvonta ja potilas- ja asiakasasiavastaavat

  Päijät-Soten alueella sosiaali- ja potilasvastaava on tavattavissa puhnro. 03 8192504

  sähköposti: asiavastaavat@paijatha.fi.

  Sosiaali- ja potilasasiavastaava

  -neuvoo potilas- ja asiakaslakien soveltamiseen liittyvissä asioissa

  -tiedottaa asiakkaiden ja potilaiden oikeuksista

  -kokoaa tietoa potilailta ja asiakkailta tulleista yhteydenotoista

  -seuraa, miten asiakkaiden ja potilaiden oikeudet kehittyvät hyvinvointialueella

  -auttaa muistutuksen tekemisessä

  -neuvoo, miten muun muassa kantelu, oikaisuvaatimus ja potilasvahinkoilmoitus voidaan panna vireille toimivaltaisessa viranomaisessa

  Kuntoutusyrittäjien jäsenenä asiakkaat ovat oikeutettuja käyttämään maksutta myös Kuntoutusyrittäjät ry:n potilasneuvontapalvelua, joka on hyvinvointialueen lakisääteistä potilasasiavastaavan palvelua täydentävä palvelu. Palvelun tavoittaa tästä osoitteesta: https://kuntoutusyrittajat.fi/potilasneuvonta/

  Kuluttajaneuvonta, puhelinpalvelu 09 51110 1200
  Kuluttajaneuvonnasta asiakas saa kuluttajaoikeudellisissa ongelmissa ohjeita ja neuvontaa sekä sovitteluapua kuluttajien ja yritysten välisiin riitatilanteisiin.
  Kuluttajaneuvontatyön lähtökohtina ovat kuluttajansuojalaki ja kuluttajansuojaan liittyvä erityislainsäädäntö sekä eri aloja koskevat hyvän toimintatavan ohjeet.
  Työssään kuluttajaneuvonnan asiantuntijat tukeutuvat kuluttaja-asiamiehen ratkaisuihin ja linjauksiin sekä kuluttajariitalautakunnan ratkaisukäytäntöön.

  • Infektioiden torjuntasuunnitelma (tartuntatautilain 17 §)

  Toimintayksikössä noudatetaan THL:n infektioiden torjuntaohjeiden tavanomaisia varotoimia. Huolellinen käsihygienia, tarvittaessa suojainten käyttö, oikeat työtavat.

  • Kuvaus vaaratapahtumien ilmoitus- ja oppimismenettelystä sekä epäkohtien korjaamisesta

  Läheltä piti -tilanteet ja muiden vaaratilanteiden käsittely

  Vaaratapahtumat kirjataan yrityksen tapaturma-/läheltäpitilomakkeeseen.

  Vaaratapahtumiin ei kirjata potilaiden tai asiakkaiden henkilötietoja. Vaaratapahtumakirjaukset eivät korvaa asiakaskohtaisia potilas- ja asiakasasiakirjamerkintöjä.


  Kuvaus menettelystä, jolla epäkohdat korjataan

  Epäkohtien korjaaminen on lähtökohtaisesti lähimmän esihenkilön tai yrittäjän itsensä vastuulla. Asiakas- ja potilasturvallisuutta heikentävät epäkohdat toiminnassa tai laitteistoissa on korjattava välittömästi.

  Alihankkijoiden toiminnassa havaituista epäkohdista pyydetään selvitys alihankkijalta sekä vaaditaan havaittuja puutteita korjattavaksi. Korjaustoimenpiteiden toteutumista valvotaan.

  Korjaavista toimenpiteistä tiedotetaan henkilöstölle ja tarvittaessa yhteistyötahoille sähköpostitse. Lisäksi henkilöstölle tiedottaminen yrityksen säännöllisissä kuukausikokouksissa. Yhteystiedot liitteenä. 

  • Asiakasasiakirjojen käsittely

  Asiakasasiakirjojen kuten potilasasiakirjojen käsittelyssä noudatetaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sekä lakia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023). Yrityksen tietoturvasta ja tietosuojasta on suunniteltu täsmällisemmin erillisessä lakisääteisessä tietoturvasuunnitelmassa, joka ei ole julkinen asiakirja.

  Henkilöstö perehdytetään potilasasiakirjojen käsittelyyn erillisen tietoturvasuunnitelman mukaisesti.

  Yrityksen tietosuojavastaavana toimii (yhteystiedot):

  Ulla Karimäki

  fyshoitopaikka@phnet.fi, puh.: 03 75 222 00

  Yrityksellä on käytössä sähköinen Diarium potilastietojärjestelmä, joka vastaa tietoturvasta ja päivityksistä. Jokaisella tietokoneella omat salasanat ja virusturvat.

  • Asiakkailta ja potilailta, heidän omaisiltaan ja läheisiltään sekä palveluyksikön henkilöstöltä säännöllisesti kerätty palaute

  Keräämme asiakaspalautetta palautelaatikkoon, haastattelut. Henkilöstön kesken avoin, keskusteleva työilmapiiri.

  • Valvontaviranomaisen antama ohjaus ja päätökset

  Palveluyksikön omavalvontasuunnitelmaa tehtäessä ja muutettaessa on otettava huomioon valvontaviranomaisten antama ohjaus ja päätökset.
  Tähän kirjataan, mitä muutoksia viranomaisten antaman ohjauksen tai päätösten perusteella on tehty.

  Tätä suunnitelmaa laadittaessa viranomaisten antamaa ohjausta tai toiminta koskevia päätöksiä ei ole ollut.

  • Omavalvontasuunnitelman julkisuus

  Suunnitelma on esillä yrityksen vastaanottotiloissa tulosteena.

  • Omavalvontasuunnitelman toteutumisen seuranta

  Palveluyksikön omavalvontasuunnitelmassa kuvatun toiminnan toteutumista seurataan säännöllisesti. Omavalvontasuunnitelman toteutumisesta on vastuussa omalta vastuualueeltaan kukin yrityksen terveydenhuollon vastuuhenkilöistä. Seurannassa havaitut puutteellisuudet korjataan viipymättä.

  Tämä suunnitelma pidetään aina julkisesti nähtävänä palveluyksikössä.

  Omavalvontasuunnitelmassa tai sen perusteella julkaistussa seurannassa ei koskaan julkaista salassa pidettäviä tietoja.

  • Vastuu tämän suunnitelman ylläpidosta ja noudattamisesta

  Alussa kerrottu palveluntuottajayritys ja palvelun vastuuhenkilö tai vastuuhenkilöt vastaavat siitä, että omavalvontasuunnitelmaa toteutetaan päivittäisessä toiminnassa palveluja tuotettaessa.

  Palveluyksikön omavalvontaan sisältyvää palvelujen laadun ja asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamista ja palvelujen kehittämistä toteuttaa palveluntuottajan henkilökunta. Jokainen palveluntuottajan henkilökunnasta on perehtynyt ja koulutettu tämän omavalvontasuunnitelman noudattamiseen.

  • Palveluntuottajan ja henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus

  Tämän omavalvontasuunnitelman kattamalla henkilöstöllä on velvollisuus ilmoittaa työssään havaitsemistaan epäkohdista ja asiakkaille vaarallisista tilanteista tai käytännöistä sekä muusta havaitsemastaan lainvastaisuudesta tai asiakkaan oikeuksien toteutumatta jäämisestä viipymättä esihenkilölle, jotta mahdolliset ongelmat voidaan ratkaista tai niiden synty ehkäistä.

  Henkilöstöllä on myös sote-valvontalain 29 §:n nojalla oikeus ilmoittaa havaitsemistaan puutteista valvovalle viranomaiselle (aluehallintovirastot tai Valvira) jos yritys ei ilmoituksen saatuaan korjaa epäkohtaa tai epäkohdan uhkaa viipymättä.

  • Toiminta poikkeus ja häiriötilanteissa sekä toimintaohjeet näihin tilanteisiin


  Väkivaltatilanteet

  Yritys pyrkii ehkäisemään väkivaltatilanteita kouluttamalla henkilöstöä tunnistamaan potentiaaliset väkivaltauhkatilanteet mahdollisimman aikaisin etukäteen. Yrityksen toimintatapaan ei kuulu väkivalta missään muodossa. Tilanteen rauhoittamiseksi käytetään aina muita keinoja. Asiakkaiden tai henkilöstön turvallisuuden niin edellyttäessä yrityksen henkilöstö on velvollinen kutsumaan paikalle poliisin ratkaisemaan väkivallan uhkan tai selvittämään jo tapahtunutta väkivaltaa.


  Tapaturmatilanteet
  Yrityksellä on erillinen potilasvakuutuslain mukainen potilasvakuutus, joka kattaa hoitotilanteissa tapahtuneet tapaturmat. Edellytyksenä on, että tapaturma tapahtuu hoito- tai tutkimustilanteen yhteydessä.

  Sähkökatkot ja muut poikkeukselliset tilanteet

  Yrityksessä on asiakasturvallisuuden edellyttämät välineet ja henkilöstöllä taito niiden käyttöön sähkökatkotilanteessa. Yrityksellä on jatkuvan potilasturvallisuuden edellyttämä varasto kriittisiä hoito- ja hoivatarpeita tai tarvikkeita, jotta hoito tai kuntoutus voidaan myös poikkeus- tai häiriötilanteessa keskeyttää asiakasturvallisella tavalla.


  Liitteet 

  • Henkilöstöluettelo

  • Koulutussuunnitelma

  • Pelastussuunnitelma

  • Työterveyssuunnitelma

  • Vaaratilannelomake

  • Läheltäpititilannelomake

  • Yhteistyötahojen yhteystiedot

  • Hygieniasuunnitelma