Toimintaterapia

Toimintaterapia on kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön. Terapian tavoitteet ja toteutuminen suunnitellaan yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Käytettävät toiminnat löytyvät tavoitteiden, tarpeiden ja toiveiden kautta. Toimintaterapeuttina voi toimia ainoastaan toimintaterapeuttikoulutuksen suorittanut Valviran hyväksymä henkilö. 

Toimintaterapeutti arvioi myös pienapuvälineiden ja asunnonmuutostöiden tarvetta. Toimintaterapeutin työ sisältää tiedon jakamista ja konsultointia. Toimintaterapeutti ohjaa ja tukee yhteistyötä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Toimintaterapia voi toteutua vastaanottokäyntien lisäksi myös koti-, koulu- ja päiväkotikäynteinä.

Lasten toimintaterapia

Toimintaterapia on tärkeä tuki lapsille, joiden kokonaisvaltaisessa kehityksessä ja arjessa ilmenee ongelmia. Leikin ja päivittäisten askareiden avulla toimintaterapeutti houkuttelee lapsen aktiiviseen osallistumiseen ja vuorovaikutussuhteeseen. Toimintaterapian avulla voidaan edistää mm. lapsen motorista ja tunne-elämän kehitystä sekä vahvistaa oppimisvalmiuksia. Toimintaterapeutti tekee vahvaa yhteistyötä lapsen lähiverkon kanssa.

Aikuisten ja nuorten toimintaterapia

Toimintaterapiasta hyötyvät ne ihmiset, joilla on sairauden, vammautumisen tai elämäntilanteen muutosten vuoksi vaikeuksia selviytyä päivittäisestä elämästä. Toimintaterapian keinoin ihminen voi oppia toimimaan arjessa mahdollisimman omatoimisesti rajoittuneesta toimintakyvystä huolimatta. Toimintaterapiassa hyödynnetään ja kehitetään niitä valmiuksia ja taitoja, joita ihmisellä on. Toimintaterapia rohkaisee ihmistä omaan toimintaan. 

Eläinavusteinen toimintaterapia

Eläinavusteinen terapia on ammattilaisen toteuttamaa, tavoitteellista, perusteltua ja asiakkaan kanssa erikseen sovittua. Eläinavusteisessa toimintaterapiassa voidaan harjoitella mm. hienomotorisia taitoja, kuten pinsettiotetta, pienten esineiden käsittelyä, saksien käyttöä sekä kahdenkäden yhteistyötä ja kehon keskilinjan yli työskentelyä pelaillen koiran kanssa. Eläimen läsnäolo voi myös rauhoittaa ja motivoida ´toimimaan. Työskentelystä vastaavalla työntekijällä on käytynä täydennys koulutus eläinavusteiseen työskentelyyn. 

Toimintaterapeutit


Marjaana Häyrinen

Eläinavusteinen toimintaterapia


Iida Laitinen